• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów/ For Students

WAŻNE!!!

* Podczas wszystkich zajęć kontaktowych w Zakładzie Biologii Medycznej studenci są zobowiązani do noszenia własnego fartucha ochronnego oraz środków ochrony przeciw Covid zgodnie z aktualnie obowiązującymi na uczelni przepisami!!!

* Obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz seminariach jest obowiązkowa!!! W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą należy niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego zajęcia (przesłać e-mailowo zwolnienie lekarskie). Nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkowały niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu oraz do sesji egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZAKŁADU