• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów/ For Students

WAŻNE!!!

* Podczas wszystkich zajęć kontaktowych w Zakładzie Biologii Medycznej studenci są zobowiązani do noszenia własnego fartucha ochronnego oraz środków ochrony przeciw Covid zgodnie z aktualnie obowiązującymi na uczelni przepisami!!!

* Obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz seminariach jest obowiązkowa!!! W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą należy niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego zajęcia (przesłać e-mailowo zwolnienie lekarskie). Nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkowały niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu oraz do sesji egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

DIETETYKA, 2 ROK, I ST. - PARAZYTOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

DIETETYKA, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZAKŁADU

SYLABUSY - SEM. LETNI 2021/2022