• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Pracownia Parazytologiczna

Pracownia Parazytologiczna przy Zakładzie Biologii Medycznej, WNoZ, WUM

Kierownik Pracowni Parazytologicznej: dr hab. Marcin Padzik

 Pracownia Parazytologiczna została powołana na mocy zarządzenia nr 105/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja 2020 r. Pracownia od początku istnienia mieści się przy Zakładzie Biologii Medycznej. Kierownikiem Pracowni jest dr hab. n o zdr. Marcin Padzik. Członkowie interdyscyplinarnego zespołu Pracowni Parazytologicznej to pracownicy Zakładu Biologii Medycznej oraz studenci, magistranci i doktoranci różnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Farmaceutycznym.

 

Celem działania Pracowni Parazytologicznej jest rozwój i prowadzenie badań oraz popularyzacja wiedzy z zakresu parazytologii. Główne kierunki badań prowadzonych w Pracowni Parazytologicznej skupiają się na poszukiwaniu nowych sposobów prewencji, diagnostyki oraz leczenia chorób pasożytniczych.  Głównym nurtem badań jest zastosowanie nanotechnologii jako nowej metody prewencji oraz terapii przeciw Acanthamoeba keratitis. Pracownia Parazytologiczna wykonuje również badania środowiskowe dotyczące obecności ameb wolnożyjących w wodzie i glebie. Większość badań nad amebami wolnożyjącymi prowadzona jest we współpracy z renomowanymi ośrodkami z kraju i zagranicy (patrz poniżej). Ponadto w ramach współpracy z firmą zewnętrzną (Mamy z Głowy Sp. z o.o.) Pracownia Parazytologiczna uczestniczy w badaniach na intensywnością i ekstensywnością Pediculosis capitis (wszawica głowowa) w placówkach oświatowych na terenie Polski.

Laboratorium Pracowni Parazytologicznej wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do hodowli, obserwacji i badań nad pasożytami kultywowanymi w Zakładzie Biologii Medycznej.

 

Dodatkowo Pracownia posiada obszerną i unikatową kolekcję mikroskopowych preparatów parazytologicznych, które wykorzystywane są podczas zajęć dydaktycznych w Zakładzie Biologii Medycznej.

W ramach działania Pracowni zrealizowano podwójny doktorat międzynarodowy:

dr Edyta Beata Hendiger

Promotor: dr hab. Marcin Padzik

Kopromotor: prof. Jacob Lorenzo-Morales

Temat pracy: Influence of selected abiotic factors on Acanthamoeba adhesion to contact lenses.

 Projekty zrealizowane w ramach Pracowni Parazytologicznej:

1.    Wpływ wybranych nanocząstek na przeżywalność stadiów przetrwalnych ameb z rodzaju Acanthamoeba – minigrant studencki 2021.

2.   Koniugacja popularnych płynów do płukania soczewek kontaktowych z nanocząstkami w celu wzmocnienia ich aktywności przeciwamebowej i przeciwadhezyjnej – minigrant studencki 2020.

3.     Wpływ wybranych nanocząstek na przeżywalność ameb z rodzaju Acanthamoeba oraz na ich adhezję do powierzchni soczewek kontaktowych – grant Młodego Badacza.

4.    Badania i ocena aktywności wybranych nanocząstek jako potencjalnych inibitorów rozwoju ameb z rodzaju Acanthamoeba - czynników etiologicznych pełzakowego zapalenia rogówki- grant Młodego Badacza 2016.

5.   Badania in vitro nad oddziaływaniem wybranych substancji oraz promieniowania UV na oporność/wrażliwość szczepów wykrywanych w środowisku człowieka w poszukiwaniu inhibitorów Acanthamoeba keratitis – Grant Młodego Badacza 2014.

6.  Badania nad czynnikami środowiskowymi i substancjami o potencjalnym działaniu przeciwpierwotniaczym oraz ocena powodowanych przez nie zmian morfo-fizjologicznych w trofozoitach i cystach pełzaków amfizoicznych – grant Młodego Badacza 2008.

Pracownia prowadzi również aktywną działalność publikacyjną w czasopismach międzynarodowych z listy MEiN oraz Impact Factor (patrz zakładka Publikacje Zakładu). Pracownicy Pracowni biorą czynny udział w programach wymiany zagranicznej Erasmus oraz występują na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Współpraca krajowa

1.       Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

Instytut Biologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2.       Katedra Technologii i Chemii Materiałów

Wydział Chemii

Uniwersytet Łódzki

3.       Mamy z Głowy Sp z o.o.

          ul. Racławicka 29A

          02-601 Warszawa

Współpraca zagraniczna

1.       Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales i Salud Publica de Canarias

Universidad de La Laguna

Hiszpania

2.       Institute of Specific Prophylaxis and Tropical Medicine

Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology

Medical University of Vienna

Austria

3.       Department of Environmental Management

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Słowacja

 

Konferencje

1.       XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia (4-6 maja 2021, Brazylia, on line).

2.       XVI Congreso de Estudiantes de la Sección de Química (13-15 kwietnia 2021, La Laguna, Hiszpania, on line).

3.       III Congreso de Jóvenes Investigadores de Canarias y I Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación (26-27 listopada 2020, La Laguna, Hiszpania).

4.       Troisiéme Congrés Internacional Biotechnologies au Service de la Société Biotech 2020 (27-29 lutego 2020, Fés, Maroko).

5.       XXV Congreso Latinoamericano de Parasitología (24-27 listopada 2019, Ciudad de Panama, Panama).

6.       XVIII International Meeting on the Biology and Pathogenicity of Free-Living Amoebae (18-22 listopada 2019, Puntarenas, Kostaryka).

7.       XXIII SEMANA CIENTÍFICA Antonio González (1-4 października 2019, La Laguna, Hiszpania).

8.       25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (9-12 września 2019, Warszawa, Polska).

9.       International Conference on Recent Advences in Medical and Health Sciences (ICRAMHS) (20-21 lipca 2019, Rzym, Włochy).

10.   Congreso de la Sociedad Española de Parasitología (3-5 lipca 2019, Pontevedra, Hiszpania).

11.   Kongres Zdrowia Publicznego 2018 (6-7 grudnia 2018, Warszawa, Polska).

12.   XIV Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" (23-24 listopada 2017, Warszawa, Polska).

13.   International Congress on Infectious Diseases (4-8 listopada 2016, Wiedeń, Austria).

14.   Free Leaving Amoebae Meeting (18-22 maja 2015, Alghero, Włochy).

15.   Federation of European Biochemical Societies Congress (30 sierpnia – 4 września 2014, Paryż, Francja).

16.   IV Konferencja Naukowa WNoZ-u (5 czerwca 2012, Warszawa, Polska).

17.   The International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutics (1-4 grudnia 2011, Wiedeń, Austria).

18.   4th Congress of European Microbiologists, FEMS (26-30 czerwca 2011, Genewa, Szwajcaria).

19.   VI Konferencja Choroby Tropikalne i Pasożytnicze (27 września 2010, Poznań, Polska).

20.   V Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Choroby tropikalne i pasożytnicze" (29 września 2008, Poznań, Polska).

21.   XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów „Drobnoustroje wyzwania i nadzieje” (4-7 września 2008, Szczecin, Polska).

22.   X Międzynarodowe Sympozjum: „Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – znaczenie medyczne i sanitarne” (2-4 czerwca 2008, Kazimierz Dolny, Polska).

23.   Trzecia Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód (29-31 maja 2008, Warszawa, Polska).

24.   XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (25-28 września 2007, Katowica, Polska).

25.   I Studenckie Sympozjum Naukowe “Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu” (11-12 maja 2007, Warszawa, Polska).

26.   Konferencja „Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i pasożytniczych" (2 października 2006, Poznań, Polska).

 

 

Aktualny skład Zespołu Pracowni Parazytologicznej

Dr hab. n. o zdr. Marcin Padzik

Od 2020 roku Kierownik Pracowni Parazytologicznej. Absolwent Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2011 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską uzyskując tytuł dr n. o zdr. w specjalności „Nowe środowiskowe zagrożenia zdrowia”. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o zdrowiu, zatwierdzony decyzją Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pan dr hab. Marcin Padzik jest autorem/współautorem ponad 40 prac naukowych (artykuły w czasopismach międzynarodowych z punktacją MEIN i IF, monografie, rozdziały w monografiach) z zakresu parazytologii, diagnostyki i biologii medycznej. Kierownik oraz opiekun merytoryczny w licznych wewnątrzuczelnianych projektach badawczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz recenzentem w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W pracy badawczej prowadzi przede wszystkim działania naukowe mające na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem nanotechnologii w prewencji oraz terapii Acanthamoeba keratitis. Jako Adiunkt badawczo dydaktyczny Pan dr hab. Marcin Padzik prowadzi zajęcia praktyczne, seminaria i wykłady z Parazytologii, Diagnostyki Parazytologicznej, Klinicznego Zarysu Chorób, Mikrobiologii, Mikrobiologii i Parazytologii, Genetyki, Biologii i Mikrobiologii, Epidemiologii, Diagnostyki Laboratoryjnej, Biochemii Klinicznej, Pielęgniarstwa Epidemiologicznego i Medical Parasitology. Jest promotorem licznych prac magisterskich i dwóch doktoratów.

Dr n. med. i n. o zdr. Edyta Beata Hendiger

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 roku uzyskała tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego. Obroniła z wyróżnieniem podwójną pracę doktorską uzyskując tytuł doktora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Universidad de La Laguna, w dyscyplinie Nauk o Zdrowiu.

Jest autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, z punktacja MEIN i IF. W ramach swojej pracy naukowej Pani dr Edyta Hendiger skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości wzmacniania, poprzez zastosowanie nanocząstek, właściwości płynów do płukania soczewek kontaktowych oraz na izolacji i identyfikacji ameb z próbek środowiskowych. Pani dr Edyta Hendiger czynnie uczestniczy w konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Jest autorką ponad 60 abstraktów konferencyjnych.

Pani dr Edyta Hendiger jest członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Będąc adiunktem badawczo-dydaktycznym uczestniczy w działalności dydaktycznej Zakładu Biologii Medycznej prowadząc zajęcia z Parazytologii, Diagnostyki Parazytologicznej, Mikrobiologii, Biologii i Mikrobiologii, Mikrobiologii i Parazytologii, Epidemiologii, Biochemii Klinicznej, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Genetyki.