• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Pracownia BMK

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie

   

Historia

 Pracownia została powołana na mocy listu intencyjnego o współpracy naukowej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, podpisanego z inicjatywy ówczesnego Dziekana II WL prof. dr hab. n. med. Marka Kucha i prof. dr hab. n med. Marii Katarzyny Borszewskiej-Kornackiej oraz dr n. med. Beaty Pawlus, konsultanta medycznego Regionalnego Banku Mleka w Warszawie, działającego przy Szpitalu. 

 Umowa o utworzeniu Pracowni została podpisana w 2015 r przez prof. dr hab. n. med. Sławomira Majewskiego, pełniącego w tamtym czasie funkcję Prorektora WUM do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektor Szpitala im. Św. Rodziny – Marię Dziura.

   

   

Sygnatariusze listu intencyjnego o powołaniu Pracowni: (od lewej)

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, dr Aleksandra Wesołowska, prof. Marek Kuch, mgr inż. Maria Dziura, dr Paweł Kubik, dr Beata Pawlus

   

 Pracownia powstała z myślą o rozwoju w Polsce badań naukowych nad mlekiem kobiecym, fizjologią i patologią laktacji. Początkowo działała w ramach Kliniki Neonatologii WNOZ, od października 2019 r Pracownia jest organizacyjnie częścią Zakładu Biologii Medycznej. Jest trzecią tego typu placówką na świecie wzorem Katedry Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją działającej w University of Western Australia, a drugą w Europie, po University of Zurich. 
Kierownikiem Pracowni od początku jest dr hab. n o zdr. Aleksandra Wesołowska, a interdyscyplinarny zespół pracowni stanowią pracownicy – biolodzy, dietetycy, położne oraz studenci i doktoranci kierunków medycznych. 

 Laboratorium Pracowni zlokalizowane w Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt umożliwiający realizację procedury żywienia dzieci mlekiem od dawczyń pokarmu kobiecego i stanowi modelową placówkę banku mleka kobiecego. Jako jedyne tego typu placówka w Polsce laboratorium Pracowni banku mleka posiada wdrożony system HACCP do gospodarki mlekiem kobiecym oraz jest ośrodkiem referencyjnym dla analiz składu mleka wykonywanych w całej Polsce na urządzeniach HMA MIRIS.

 W Pracowni zrealizowanych został szereg projektów dotyczących laktacji, żywienia dzieci, promocji karmienia piersią ze źródeł publicznych i od darczyńców instytucjonalnych.

 W Pracowni realizowane są także zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku położnictwo roku obejmujące zajęcia praktyczne w banku mleka z elementami stosowania terapii żywieniowej wcześniaka oraz kierunku Dietetyka II rok w ramach przedmiotu Dietetyka Kliniczna.

 Odbywają się też staże pracowników naukowo-dydaktycznych innych Uczelni i wizyty studyjne pracowników laboratoryjnych usługowych banków mleka z całej Polski i z zagranicy.

   

Opis Zespołu:

Kierownik Pracowni

Dr hab. n med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

 Dr hab. n o zdr Aleksandra Wesołowska jest biologiem, ze specjalnością biotechnologa, pracownikiem naukowym Zakładu Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu.  Jest absolwentką Studium Medycyny Molekularnej ukończonego doktoratem w Instytucie Biologii Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Jej późniejsze zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach nad mlekiem kobiecym i laktacją oraz wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań w opiece nad matką i dzieckiem m.in. takich jak banki mleka. W 2008 r projekt reaktywacji banków mleka w Polsce został nagrodzony przez Fundację Kościuszkowską Nagrodą im. T. Sendzimira co zdecydowało o powołaniu przez Aleksandrę Wesołowską Fundacji Bank Mleka Kobiecego, pod auspicjami której działa obecnie 16 placówek banków mleka w kraju. Od 2015 r jest członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA) oraz wchodzi w skład zespołów eksperckich i grup roboczych promujących karmienie piersią m.in. z inicjatywy WHO Europa, współpracuje też Europejską Fundacją Opieki nad Wcześniakami (EFCNI).  Jest też członkiem Rady Naukowej Zrzeszenia Banków Mleka Krajów Anglosaskich.  Od 2015 roku doc. Wesołowska jest Kierownikiem Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Realizowane pod kierunkiem Dr Wesołowskiej projekty dotyczącą laktacji, żywienia dzieci, promocji karmienia piersią i dotowane są NCBIR, NAWA, NPZ i innych źródeł finansowania badań naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym. Wesołowska inicjuje i prowadzi też nieinterwencyjne badania kliniczne z udziałem kobiet w okresie okołoporodowym i karmiących piersią. W 2018 r Wesołowska została laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa. Wraz z zespołem publikuje prace w polskich i zagranicznych czasopismach z dziedziny nauk o zdrowiu i medycyny (łączny IF ponad 130 pkt, liczba punktów MNiSW 2000).

Zespół:

Alumni WUM

Dr n. o zdr. Olga Barbarska

 Dietetyk, absolwentka Warszawskiego Uniwersytety Medycznego. Związana z ideą banków mleka i zaangażowana w badania nad mlekiem kobiecym od 2015 roku. Była pierwszą doktorantką Pracowni. W 2019 roku obroniła pracę doktorską "Optymalizacja składu mleka kobiecego przeznaczonego dla noworodka przedwcześnie urodzonego". W latach 2015-2019 zaangażowana w kilkanaście projektów badawczych nad mlekiem kobiecym. W 2017 roku odbyła staż w banku tkanek i na uniwersytecie w Hiszpanii (Fundació Banc Sang i Teixits de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Hiszpania; CEU - Universidad Cardenal Herrera, Walencja, Hiszpania) z ramach Programu „Santander Universitates” Banku Zachodni WBK.SA. Oprócz pracy badawczej była zaangażowana w realizację zajęć dydaktycznych dla studentów i projektów edukacyjnych, m.in. prowadziła spotkania popularnonaukowe w banku mleka w ramach Festiwalu Nauki.  Prowadziła szkolenia dla nowopowstających banków mleka z zakresu analizy składu mleka.
Obecnie skupiona głównie na poradnictwie dietetycznym i bezpośredniej pracy z pacjentem, w tym opiece nad kobietą w ciąży i w czasie laktacji

 Aktualny skład zespołu:

Dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

 Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychodietetyka. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci i Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (EMBA).

 W latach 2015-2019 prowadziła badania jako doktorantka Zakładu Dietetyki Klinicznej nad wpływem sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet karmiących piersią na skład produkowanego przez nie pokarmu we współpracy z zespołem Pracowni. Pracę doktorską obroniła w 2019 r a, od października 2021 jest zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Biologii Medycznej. Jest autorką wielu nagrodzonych i wyróżniających się publikacji naukowych oraz popularnonaukowych (łączny IF > 40; liczba punktów MNiSW > 1000).

 Swoje obecne działania naukowe koncentruje przede wszystkim na identyfikacji i analizie czynników wpływających na skład pokarmu kobiecego. Szczególną uwagę poświęca kwestiom związanym ze sposobem żywienia i stanem odżywienia kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Interesują ją także praktyczne zagadnienia optymalizacji składu pokarmu od honorowych dawczyń gromadzonego w bankach mleka dla wcześniaków.

Dr n. biol. Magdalena Babiszewska-Aksamit

 Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Antropologia Fizyczna/Biologia Człowieka. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), European Anthropological Association (EAA) oraz Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki (SRN).

 W latach 2009 – 2015 jako doktorantka Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziła badania dotyczące wpływu czynników matczynych oraz pozamatczynych (czynników społecznych) na skład mleka kobiecego oraz wpływ składu pokarmu na rozwój niemowląt. W czasie studiów swoje naukowe zainteresowania rozwijała również za granicą na Uniwersytecie w Liverpoolu (Wielka Brytania) oraz podczas stażu badawczego na Uniwersytecie w Yorku (Wielka Brytania).

 Po obronie rozprawy doktorskiej w 2016 roku, kontynuowała badania nad składem mleka kobiecego jako adiunkt w Zakładzie Antropologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W latach 2016 – 2019 w ramach projektu „Mleko Mamy +” realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki prowadziła badana nad wpływem czynników społecznych i stresu na skład mleka kobiecego, w szczególności na zawartość długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. W latach 2020 – 2022 była również zatrudniona w Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w Biurze Promocji i Upowszechniania Nauki. Od 2023 członkini zespołu Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 W swojej pracy naukowej stara się łączyć biologiczne cechy człowieka z czynnikami psychologicznymi. Obecnie koncentruje się na wpływie wsparcia społecznego na redukcję stresu u matki i tym samym na efektywność laktacji, długość karmienia piersią oraz skład mleka kobiecego. Interesuje się ponadto wpływem czynników matczynych i jej cech biologicznych na skład pokarmu. Posiada obszerną wiedzę z zakresu biologii człowieka, psychologii ewolucyjnej oraz antropologii fizycznej.

 Oprócz działalności naukowej jest aktywną popularyzatorką nauki i występuje w mediach jako ekspert w tematach związanych z antropologią fizyczną i biologią ewolucyjną. Współpracowała między innymi z takimi mediami jak: Gazeta Wyborcza, FOCUS, Polskie Radio program 4. Występowała jako ekspert w radiu i TV:  w podcaście Karoliny Głowackiej „Radio Naukowe”, w „Pytaniu na Śniadanie” TVP2, w audycji „Homo Science” w radiu TOK FM i odcinku programu “Cała Prawda” w TVN Style.

 Mgr Aleksandra Mołas 

   

 Jest położną i biologiem. W 2018 roku ukończyła studia II stopnia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w 2021 roku studia I stopnia na kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W trakcie studiów położniczych zaczęła interesować się fizjologią laktacji oraz żywieniem noworodków i małych dzieci, czego efektem była realizacja pracy magisterskiej w ramach jednego z projektów naukowych realizowanych w Pracowni na temat porównania stężenia wybranych czynników odporności wrodzonej w mleku matek wcześniaków i matek dzieci donoszonych. Od 2019 roku jest pracownikiem inżynieryjno technicznym Zakładu Biologii Medycznej WUM realizującym swoje obowiązki ramach Pracowni zlokalizowanej przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie. Współuczestniczy w projektach naukowych dotowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, szczególnie poprzez udział w rekrutacji pacjentek w Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św Rodziny w Warszawie W Pracowni odpowiada również za tworzące się repozytorium mleka kobiecego i kolekcje materiału od uczestniczek prowadzonych badań.

   

Mgr Kinga Kalita-Kurzyńska

   

 Studentka Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek: Nauki o zdrowiu. Absolwentka położnictwa (2016) i zdrowia publicznego ze specjalnością: promocja zdrowia z epidemiologią (2018) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka konkursu „Jestem Liderem 2018” w kategorii Nauka, organizowanego w ramach projektu „Kobieta Liderem” we Wrocławiu oraz wyróżnienia pn. „Złota Odznaka STN” przyznawanego wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej.

Jest autorką publikacji naukowych oraz artykułów skierowanych do personelu medycznego publikowanych na stronie nursing.com.pl i w „Magazynie Pielęgniarki i Położnej”. Uczestniczyła w wielu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentując swoje prace podczas wystąpień ustnych i sesji plakatowych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą profilaktyki wakcynologicznej i onkologicznej oraz edukacji zdrowotnej kobiet w okresie prokreacyjnym.  Tematyka jej doktoratu obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem farmakoterapii w okresie okołoporodowym, ze szczególnym uwzględnieniem oceny działań niepożądanych szczepień na COVID-19 w okresie laktacji.

 

Zespół Pracowni: (od lewej)

dr Agnieszka Bzikowska-Jura, dr hab. Aleksandra Wesołowska, mgr Aleksandra Mołas, mrg Kinga Kalita-Kurzyńska

   

Zrealizowane projekty:

1. Badanie kliniczne skuteczności i bezpieczeństwa suplementu diety dla matek karmiących FEMA w grupie matek wcześniaków – Sponsor Nutropharma

2. Współpraca międzynarodowa z Bankiem Mleka na Majorce w ramach Programu „Santander Universitates” Banku Zachodni WBK.SA

3Projekt NCBIR Innowacje Społeczne pt. „ Laktotechnologia jako odpowiedź na  specjalne potrzeby żywieniowe dzieci urodzonych przedwcześnie” (IS-2/81/2015/NCBIR)

4. Grant Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci „Zależność składu mleka kobiecego od sposobu żywienia i składu ciała matek karmiących”.

5. Dotacja MNiSW Inkubator Innowacyjności + projekt o wysokim potencjale wdrożeniowym „Ocena aktywności biologicznej preparatów liofilizowanego mleka kobiecego utrwalonego metodą wysokich ciśnień”.

6. Zadanie publiczne finansowane z Narodowego Programu Zdrowia pn. 1.2.4.g/h Upowszechnianie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersi.

 

Bieżące projekty

 

Projekt pt.” Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym” sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe realizowany przez Pracownię WUM we współpracy z: Uniwersytetem w Turynie, Bankiem Mleka w Szpitalu Uniwersyteckim Emma Children's Hospital w Amsterdamie, Instytucie Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Maynooth w Irlandii , Szkołą Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu w Dublinie. Projekt wspierają jako partnerzy Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka oraz Włoskie Stowarzyszenia Banków Mleka.

Projekt jest niezwykle ważny z punktu widzenia naukowego i społecznego, gdyż dzięki temu po raz pierwszy prowadzone są badania o zasięgu europejskim nad wpływem wybranych czynników środowiskowych na skład i funkcje pokarmu kobiet karmiących piersią z trzech populacji – Polski, Włoch i Holandii. Otrzymane wyniki mają pomóc dostosować wymagania wobec Honorowych Dawczyń Pokarmu Kobiecego do aktualnie panujących warunków środowiskowych oraz czynników wpływających na stan zdrowia kobiety karmiącej piersią.

Lider Konsorcjum: dr hab. Aleksandra Wesołowska (WUM)

Członkowie zespołu badawczego z Pracowni:

Dr Agnieszka Bzikowska-Jura

Mgr Aleksandra Mołas

 

* Grant młodego badacza: Analiza czynników wpływających na skład mikrobioty pokarmu kobiecego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu odżywienia i sposobu żywienia kobiety karmiącej piersią.

Celem   projektu jest identyfikacja czynników wpływających na skład mikrobioty mleka kobiecego oraz ocena wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiety karmiącej piersią na ilość i rodzaj bakterii w produkowanym przez nią pokarmie. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą określić czy i w jakim stopniu sposób żywienia kobiet w okresie ciąży i laktacji oraz ich stan odżywienia wpływają na ilość i jakość mikrobioty pokarmu ludzkiego. To z kolei stanie się podstawą do opracowania standardów opieki nad kobietą ciężarną i karmiącą piersią, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej oceny stanu odżywienia i zaleceń żywieniowych, które uwzględniają wpływ wybranych składników pokarmowych na obecność w mleku kobiecym mikrobioty.

Kierownik Projektudr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

Członkowie zespołu badawczego:

dr hab. Aleksandra Wesołowska

dr inż. n. biol. Anna Koryszewska-Bagińska

 

* Tytuł projektu: Opracowanie narzędzia do oceny bezpieczeństwa farmakoterapii w okresie karmienia piersią oraz analiza wpływu działań niepożądanych na laktację u kobiet po szczepieniu przeciw COVID-19 w okresie okołoporodowym.

Projekt realizowany przez zespół badawczy z Zakładu Biologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i EGA Institute for Women’s Health, UCL w Londynie, dzięki finansowaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne.

Celem projektu jest poprawa poziomu wiedzy w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w okresie laktacji poprzez przygotowanie odpowiedniej definicji zdarzeń niepożądanych (AE) farmakoterapii u pacjentek karmiących piersią. Działania w ramach projektu obejmują zebranie międzynarodowej grupy ekspertów i przeprowadzenie zmodyfikowanej procedury Delphi oraz analizę danych dotyczących wpływu szczepień przeciw COVID-19 na inicjację i podtrzymanie laktacji w populacji polskiej.

Projekt rozwiązuje bardzo ważny problem społeczny i medyczny, jakim jest pozbawienie kobiety karmiącej piersią wyboru i możliwości podjęcia świadomej decyzji o przyjmowaniu odpowiednich leków po porodzie ze względu na brak wystarczających danych z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w okresie karmienia piersią.

   

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Wesołowska (WUM)

Członkowie zespołu badawczego:

Profesor Anna David (UCL)

dr Katarzyna Maksym, MRCOG (UCL)

Prof. Diana Spatz , University of Pennsylvania (CHOP) 

mgr Kinga Kalita-Kurzyńska (WUM)

* Tytuł projektu: Ocena wpływu zmiany postępowania okołoporodowego w czasie pandemii COVID-19 na sposób żywienia dziecka oraz poziom opieki laktacyjnej nad matką dzieckiem w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub w czasie diagnostyki w chwili porodu.

Badanie ankietowe dotyczące wpływu zmian opieki okołoporodowej na dobrostan matki i dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zmiany praktyk sprzyjających karmieniu piersią, prowadzone jest we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ze środków Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczych. Celem projektu podjętego przez nowoutworzony interdyscyplinarny zespół badawczy jest opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego badania dotyczącego ochrony karmienia piersią w czasie pandemii COVID-19. Dzięki badaniu ankietowemu ocenione zostaną wskaźniki częstości i długości karmienia piersią jak i socjo-ekonomiczne aspekty decyzji dotyczącej żywienia dziecka oraz wpływ realizacji standardów opieki okołoporodowej na długość i efektywność karmienia piersią w Polsce. Projekt został objęty Patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Fundacji Bank Mleka Kobiecego oraz dofinansowany przez WHO Europa.

Kierownik projektu z ramienia WUM: dr hab. Aleksandra Wesołowska

Kierownik projektu z ramienia UW: dr hab. Bartłomiej Walczak

Członkowie zespołu badawczego z Pracowni:

Dr Agnieszka Bzikowska

 

* Tytuł projektu: Badanie dotyczące ryzyka zakażenia dziecka przez matkę było odpowiedzią na wybuch pandemii COVID-19.

W ramach wielośrodkowej współpracy z 16 szpitalami dedykowanymi opiece nad matką zakażoną wirusem SARS-COV-2 w chwili porodu przeprowadzono rekrutację pacjentek, które rodziły dziecko będąc chore na COVID-19. Od 36 pacjentek oraz ich dzieci pobrano materiał biologiczny – płyn owodniowy, krew pępowinową oraz smółkę dzieci i siarę matek. Przebadano łącznie 112 próbek biologicznych na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. W żadnej z przebadanych próbek nie wykryto obecności wirusa SARS-CoV-2 potwierdzając dane ogólnoświatowe, że zakażenie horyzontalne od matki do dziecka jest niezwykle rzadkie i mleko nie stanowi głównej drogi zakażenia. Uzyskane wyniki stały się podstawą do zmiany zaleceń postępowania okołoporodowego z matką chorą na COVID-19 w polskich szpitalach w czasie pandemii COVID-19. Badanie zrealizowano dzięki środkom własnym Rektora ds. Nauki i Transferu Technologii WUM oraz zaangażowaniu sponsorów: firmy PetraMedica oraz DanLab Wyposażenie Laboratorium. 

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Wesołowska

Członkowie zespołu badawczego z Pracowni:

mgr Aleksandra Mołas

 

* Tytuł projektu: Badanie przesiewowe w kierunku COVID-19 w grupie zdrowych kobiet ciężarnych przyjętych do porodu w czasie nasilenia epidemii w Polsce oraz ocena odpowiedzi immunologicznej i możliwości nabycia biernej odporności przez mleko kobiece.

Projekt jest realizowany w ramach współpracy Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją i University of Science and Technology of China (USTC). Głównym celem projektu jest zbadanie statusu epidemiologicznego pod względem SARS-COV-2 w populacji zdrowych kobiet w Polsce, zgłaszających się do porodu i poziomu seroprewalencji w badanej populacji wraz z oceną możliwości przekazania biernej odpowiedzi immunologicznej przez mleko kobiece. Badanie prowadzone jest w dwóch polskich ośrodkach położniczych w rejonach Polski o odmiennym wskaźniku zakażeń SARS-CoV-2 – w Szpitalu Św. Rodziny w Warszawie (woj. mazowieckie) oraz Szpitalu im. Św. Wojciecha, Copernicus Sp. z o w Gdańsku (woj. pomorskie).

 

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Wesołowska

Członkowie zespołu badawczego z Pracowni:

mgr Aleksandra Mołas

   

* Tytuł projektu: Wpływ diety kobiety karmiącej piersią nas stężenie witamin D i E w produkowanym przez nią pokarmie.

Projekt realizowany w ramach grantu studenckiego otrzymanego przez studentkę Dietetyki (studia II stopnia) – Isidorę Starcevic. W ramach badania oceniony zostanie bieżący i zwyczajowy sposób żywienia kobiet w okresie laktacji i stężenie witamin D i E w mleku dojrzałym (4 tydzień od porodu). Analiza próbek mleka kobiecego odbędzie się w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Wyniki badania posłużą do przygotowania publikacji naukowej, która stanie są podstawy do obrony pracy magisterskiej.

 

Opiekun projektu: dr n. med. i n. i zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

Kierownik projektu (student): Isidora Starcevic